exleon
TEVFİK FİKRETLİLER BİRLİĞİ

Çerez Politikası

 

ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

İşbu Ziyaretçiler İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); Nenehatun Cad. No: 84/1 GOP Çankaya/Ankara adresinde kain 06-028-030 Dernek Kütük No ile faaliyet gösteren Tevfik Fikretliler Birliği Derneği (“Dernek”) olarak ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Dernek ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.

 • Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’nda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nda öngörülen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK madde 4 uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun şekilde, veri sorumlusu Dernek tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Veriler

Dernek, tarafınıza ait Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları (CCTV), İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Diğer Trafik Verileri) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası veya hukuka uygunluk nedenlerinin herhangi birini karşılaması halinde işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Dernek, kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:      

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir. Kişisel veri işleme amaçlarında değişiklik olması halinde Dernek her zaman işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.    
   
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Dernek, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'nda öngörülen düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta veya aşağıda yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel verileriniz Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla avukatlar da dâhil ilgili yargı makamlarına; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
   
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ikametgahta bulunan kameralar, elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, çevrimiçi web sitesi, web sitemiz tarafından yaratılan çerezler/cookiler, üçüncü kişilerce yaratılan takip çerezleri/tracking cookiler, site kullanımı ölçüm sistemleri vasıtasıyla otomatik yöntemlerle elde edilebilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Dernek tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK madde 5/2/ç, 5/2/d, 5/2/e ve 5/2/f’de belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni madde 4 ve madde 5’de belirtilen amaçlarla Dernek tarafından toplanmaktadır.

 • Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi, veri sorumlusu olarak hareket eden Dernek’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK madde 7’de belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK madde 11/d ve madde 11/e uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafınızca yapılacak başvurularda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakların kullanılması adına ilgili hakka ilişkin açıklamayı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmekle, ilgili bilgi ve belgeleri başvuruya eklemekle yükümlüdür.

Web Sitemizin Değerli Ziyaretçileri,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem göstermekteyiz. Bu çerez politikamız da bu amaçla sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Tevfik Fikretliler Birliği Derneği, https://www.tflmezunlari.org.tr adresli web sitesinin içerik sağlayıcısı konumundadır.

Neredeyse dünyadaki bütün web sitelerinde olduğu gibi,  https://www.tflmezunlari.org.tr  web sitemizde de çerezler (cookie) kullanılmaktadır.

Belirtmek isteriz ki, çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimi arttırmaktır. Ancak, çerezler, vasıtası ile, tarayıcınızdaki kullanıcı davranışlarınız gibi, kişisel veri niteliğinde bilgilerin işlenmesi söz konusu olabilir.

Bu çerezlerden bazıları, web sitemizin işlevlerini ve güvenlik özelliklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek çerezlerdir. Ancak web sitemizde kullanılan diğer çerezler, bu kapsamda, gerekli olarak nitelendirilemeyecek olan, pazarlama, reklam, analitik, istatistik ya da web sitesinin performansını artırmak gibi amaçlara yönelik çerezler olabilir.

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ancak, çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız web tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz. İnternet tarayıcınızdaki çerezlerin nasıl sonlandırılacağını öğrenmek için şu linki incelemek faydalı olabilir.

Google Chrome için:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr&oco=0

İnternet Explorer için:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari için:

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Yine, web tarayıcınızda, web sitemize girdiğinizde,  https://www.tflmezunlari.org.tr  adresinin yanında bulunan “kilit” işaretine tıklayarak, kullanılan çerezleri inceleyebilir, web sitesinin kullanımı için zorunlu olanlar dışındaki çerezlerin kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Yine web sitemizde incelemenize sunulan KVKK Aydınlatma Metni’nde sayılan haklarınız ile ilgili olarak Tevfik Fikretliler Birliği Derneği (Adres: Gaziosmanpaşa Mah. Nenehatun Caddesi 84/1 Çankaya ANKARA; E-posta: info@tflmezunlari.org.tr; Tel: +90 533 496 04 84 ile iletişime her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tevfik Fikretliler Mezunları Birliği Derneği