exleon
TEVFİK FİKRETLİLER BİRLİĞİ

Üyeler İçin Aydınlatma Metni

 

GİRİŞ

İşbu Üyeler İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); Nenehatun Cad. No: 84/1 GOP Çankaya/Ankara adresinde kain 06-028-030 Dernek Kütük No ile faaliyet gösteren Tevfik Fikretliler Birliği Derneği (“Dernek”) olarak üyelerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Dernek ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.

 • Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’nda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nda öngörülen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK madde 4 uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun şekilde, veri sorumlusu Dernek tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Veriler

Dernek, tarafınıza ait Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TCKN, Yabancı Kimlik Numarası, Tabiiyet, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Fotoğraf), Üyelik Bilgileri (Üyeliğe Giriş Tarihi, Üyelikten Çıkış Tarihi), Meslek Bilgileri (Halihazırda Yapmakta Olduğu Meslek) Finansal Veriler (Aidat Tahsilatı Bilgileri), İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, İkametgah Adresi, E-Posta Adresi ),Hukuki İşlem Bilgileri (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Belgeler, Dava Dosyasındaki Bilgiler), İşlem Güvenliği Bilgileri (Şifre) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası veya hukuka uygunluk nedenlerinin herhangi birini karşılaması halinde işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Dernek, kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:      

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikâyetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyon güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Üyeler arasında dayanışmanın pekiştirilmesi,
 • Vefat eden üyelerin vefat haberlerinin paylaşılması,
 • Üyeler ile mezunu olunan Tevfik Fikret Okulları arasında iletişimin güçlendirilmesi,
 • Üyeler ile halihazırda Tevfik Fikret Okulları’nda eğitim - öğretim faaliyetine devam etmekte olan öğrenciler arasındaki diyaloğun kuvvetlendirilmesi,
 • Dernek içi istihdamın teşviki ve pekiştirilmesi,
 • Üyelerin mesleki anlamda uygun iş kollarına yönlendirilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir. Kişisel veri işleme amaçlarında değişiklik olması halinde Dernek her zaman işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.          
   
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Dernek, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'nda öngörülen düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. 5253 s. Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve harici mevzuatta bulunan veya aşağıda yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. ve A.Ö.D. Tevfik Fikret Eğitim Vakfı’na,
 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla avukatlar da dâhil ilgili yargı makamlarına mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; üyelik ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde üye tarafından iletilen belgeler ve her türlü yazılı doküman vasıtasıyla bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve “www.tflmezunlari.org.tr” alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesinde bulunan form marifetiyle elektronik yöntemle, etkinlik katılım ve kayıt formları marifetiyle elektronik olmayan yöntemlerle elde edilebilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Dernek tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; tarafınızca KVKK madde 5/1 uyarınca verilen açık rıza ve KVKK madde 5/2/a, 5/2/ç, 5/2/e ve 5/2/f ile madde 6/3de belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta KVKK, 5253 s. Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan 2006/1 No’lu Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metni madde 4 ve madde 5’de belirtilen amaçlarla Dernek tarafından toplanmaktadır.

 • Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi, veri sorumlusu olarak hareket eden Dernek’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK madde 7’de belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK madde 11/d ve madde 11/e uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafınızca yapılacak başvurularda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakların kullanılması adına ilgili hakka ilişkin açıklamayı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmekle, ilgili bilgi ve belgeleri başvuruya eklemekle yükümlüdür.